تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 15 اسفند ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) 
17 اسفند ماه  1400
برگزاری کنفرانس 20 اسفند ماه  1400